1. Definitioner

1.1 ”Företaget” är General Genetics Corporation med varumärket easyDNA.

1.2 ”Klienten” är en privat klient som beställer Företagets DNA-profileringstjänster, som inte ingår i Kontraktet med Företaget under ett företag, yrke, bransch, eller offentlig service, och så vidare, och som inte heller påstår sig göra det.

1.3 ”Behörig Person” är den person vars namn står på Inlämningsformuläret och till vilken provresultat kommer att ges.

1.4 ”Provtagaren” är personen som tar proven.

1.5 ”Tjänsten” är en eller flera av de följande tjänsterna för profilering och identifiering av DNA.

1.6 ”Tjänstbeställningen” är beställningen av en av Företagets Tjänster, antingen personligen, per telefon, brev, elektronisk post, via ifyllt orderformulär eller annan metod.

1.7 ”Priset” är det pris som finns angivet i prislistan för Företagets Tjänster.

1.8 ”Kiten” är de provtagningskit som erbjuds till Klienten av Företaget.

2. Tillämpning av dessa användarvillkor

2.1 Dessa användarvillkor tillämpas med undantag för alla andra användarvillkor inklusive de som Klienten är menad att följa i andra överenskommelser, beställning, orderbekräftelse, eller liknande dokument.

2.2 Alla Beställningar av Tjänster ska ses som ett erbjudande till Klienten att köpa dessa, enligt dessa användarvillkor. Företaget ska inte anses ha accepterat några erbjudanden förrän Klienten betalat för den beställda Tjänsten.

2.3 Acceptans av Tjänsten ska verifieras när Klienten betalat för Tjänsten. Betalning anses som slutgiltigt bevis på Klientens acceptans av dessa användarvillkor.

3. Omfattningen av dessa användarvillkor

3.1 Inga villkor än de som innefattas i dessa användarvillkor skall anses vara inkorporerade i ingå i dessa användarvillkor, undantaget då skriftligen avtalat mellan verkställande direktör eller de auktoriserade av denne att ingå i sådana villkor.

3.2 Dessa användarvillkor påverkar inte Klientens lagstadgade rättigheter som konsument.

3.3 Om någon del av dessa användarvillkor döms som oskälig, ogiltig, eller på annat sätt ogenomförbart i någon juridisk, skiljedomsförfarande, eller liknande förfaringssätt, är avsikten från parterna att genomdrivbarheten av resterande delar av dessa användarvillkor inte påverkas.

3.4 Alla godkännanden från Klientens sida, vilka innefattar fler än en person eller parter, skall vara gemensamma och solidariska.

4. Företagets skyldigheter

4.1 Företaget erbjuder test som genomförs av ett laboratorium ackrediterat enligt ISO 17025 och/eller AABB-standard.

4.2 Företaget har som mål att göra testresultaten tillgängliga för den Behörige Personen inom de tidsramar som specifieras för Standard- och Expresstjänsterna. Tiden det ska ta enligt företaget börjar med kvittot från testet vid ett laboratorium, och inte med kvittot från testet vid ett administrativt kontor eller från ett företagsombud.

4.3 Företaget kommer skicka kiten till Klienten via förstaklasspost, om inte annat begärs av Klienten. Kostnaden för att skicka kitet inkluderas i Priset. Företaget kan inte hållas ansvarigt för några förseningar som beror på postsystemet. Det är upp till Klienten att meddela Företaget om ett kit inte anländer och detta måste ske inom en rimlig tid som kan förväntas av postsystemet inom landet i fråga.

4.4 Om de provtagningskit som anländer till Klienten eller Provtagaren är skadade vid ankomst utan att det är Klientens fel, eller om de sterila förpackningarna påverkats, skall nya skickas av Företaget utan extra kostnad. De skadade kiten skall returneras av Klienten på egen bekostnad och skall tydligt märkas som skadat, för att sedan förstöras av Företaget.

4.5 Företaget kommer endast skicka ut ett kit per beställning. Ytterligare kit som begärs kommer att leda till en administrativ kostnad som beror på landet destinationslandet (se Appendix 1 för preliminära kostander).

4.6 Om testen utan att det är Företagets fel misslyckas med att ta fram en DNA-profil på grund av bristande DNA eller kontaminerat testprov, kommer en extra kostnad att tas för omtagning av tillbakaskickadeprov som tagits med de orala bomullpinnar som erbjuds av Företaget som standard (Se Appendix 2 för kostnader). Om det rör sig om en icke-standardprovning gäller de normala återförsäljarpriserna utöver standardkostnaden.

4.7 Klienten förstår och accepterar att Företaget inte garanterar fullständiga resultat för ett DNA-släktskapstest. Det är ej möjligt att förutspå utfallet av en släktskapsanalys förrän analysen är avslutad. Företaget kan inte återbetala klienter som får ofullständiga resultat.

4.8 Klienten är införstådd med att även om det test i fråga som Företaget utför är mycket pålitligt, finns det, som med alla test, en risk för fel eller uteblivande. Klienten godkänner och accepterar därmed att i fall där Klienten kan göra anspråk för skador som åsamkats utav Företaget, antingen på grund av vårdslöshet eller andra sätt, skall inte Företagets ansvar överstiga kostnaden för testet, och accepterar att hålla Företaget och dess ombud, tjänstemän, och anställda skadeslösa från alla vidare anspråk eller skador. Klientens rättigheter är härmed under villkoret att Klienten meddelar Företaget om några felaktigheter eller försummelser skett inom trettio dagar av det att testrapporten skickats till den Behörige Personen via e-post eller post. All ansvarsskyldighet som kommer ur denna klausul (4.8) är begränsad till den kostnad som Tjänsten består av.

4.9 Företaget skall inte hållas ansvarigt för förluster eller skador som Klienten eller någon annan person ådragits som en konsekvens av rapporten av testresultaten till den Behörige Personen eller någon annan auktoriserad person, så länge Företaget inte varit vårdslöst.

4.10 Företaget skall ej hållas ansvarigt för några misslyckanden eller förseningar i prestationen av testtjänsterna som skett utanför dess kontroll, inklusive, dock ej begränsat till, Force majeure, översvämning, torka, storm, krig, industriella händelser, strejk, lockout, sönderfallande system eller nätverk, eld, explosioner, terrorism, sabotage, eller andra händelser bortom dess kontroll.

4.11 Under tillämpbar dataskyddslag kommer Företaget endast uppta, använda, nyttja och yppa personlig information om Klienten för att kunna infria det ansvar Tjänsten beställdes för samt för andra relaterade syften inklusive att uppdatera Klientens uppgifter, analys för lagstadgade rapporteringar, brottsbekämpning, och juridisk och regulatorisk följaktsamhet. Klienten har rätten att få en kopia av personlig data som Företaget besitter om dem, och denna data kan fås i utbyte mot en administrativ kostnad.

4.12 Företaget förbehåller sig rätten att vägra dess Tjänster om det har vettiga grunder att misstänka att,

4.12.1 de biologiska proven har eller kommer att erhållas med olagliga medel, eller

4.12.2 att resultaten kommer att användas för olagliga, olämpliga eller oetiska syften.

Företaget förbehåller sig också rätten vägra dess Tjänster om:

4.12.3 det finns en intressekonflikt med en tidigare Klient, eller

4.12.4 kvalitén på Företagets Tjänster kan äventyras, eller

4.12.5 det finns andra rimliga anledningar till att göra det.

4.13 Testrapporten som tas fram utav Företaget kommer att ges till den Behörige Personen. Andra personer som testas har rätten att få en kopia av rapporten. Se även klausul 4.14 nedan.

4.14 Skrivna rapporter kommer att skickas per e-post till den Behörige Personen om ingenting annat meddelats. Om det begärs är även en papperskopia tillgänglig att skickas över post mot en tilläggskostnad.

4.15 Företaget behåller sig rätten att skicka ut resultat till och / eller diskutera resultaten med:

(a) alla personer som testas; eller

(b)  i de fall den personen som testas är ett barn, modern eller annan person med föräldraansvar över barnet då den Behörige Personen eller annan auktoriserad person misslyckats med att delge resultaten till de som testats, utan skälig ursäkt.

4.16 Företaget strävar efter att alltid ge en högkvalitativ tjänst och service. Om Klienten inte är nöjd med tjänsten de fått bör de skicka ett skriftligt klagomål till Företaget.

4.17 Företaget strävar efter att undersöka alla klagomål snarast möjligt och förklara sitt ställningstagande för Klienten. Företaget kommer att göra sitt bästa för att lösa alla klagomål eller bekymmer; alla beslut av ledningen är dock slutgiltiga.

4.18 Alla test som skickas in av Klienten med underskrivet samtycke kommer omedelbart att hanteras av laboratoriet mot kvitto. Om ytterligare prov skickats utöver den ordinarie ordern, måste betalning ha skett innan resultat kan släppas.

5. Klientens ansvar

5.1 Klienten ansvarar för att se till alla erfordrade dokument skickas tillbaka, inklusive ifylld samtyckesblankett (där det behövs). Om dessa dokument inte skickas tillbaka komplett ifyllda, är Företaget oförmöget att följa dess förpliktelser enligt dessa villkor, och i denna händelse är Företaget inte längre ansvarsskyldigt inför Klienten fram tills dess att dokumenten skickas in.

5.2 Det är Klientens ansvar att se till att alla blanketter och dokument är korrekt ifyllda och att att all information är tydligt textat i versaler. Skulle några problem uppstå som ett resultat av att information tillhandahållen av Klienten inte är fullständig, tydlig eller läslig förbehåller sig Företaget rätten att ta en administrativ avgift som indikerat i Appendix 6.

5.3 Om Klienten (eller Provtagaren) misslyckas med att returnera alla nödvändiga dokument, är Företaget skyldigt att avbryta Tjänsten och ingen återbetalning kommer att ske.

5.4 På begäran kommer Företaget att sträva efter att ge så mycket information till Klienten om Tjänsten som erbjuds som möjligt, och den mest kompletta bilden av vad resultaten visar och inte visar. Det är dock upp till Klienten att besluta om Tjänsten Företaget erbjuder är passande för det tilltänkta ändamålet. Företaget rekommenderar Klienten att ta juridiska eller andra råd om det behövs innan ett test beställs.

5.5 Klienten ansvarar för att se till att denne (eller Provtagaren) är juridiskt tillåtna att ta de biologiska prov som skickas till Företaget för analys. (Om du har medborgarskap i Storbritannien se Appendix 3 för mer information angående HTA).

5.6 Klienten godkänner att hålla Företaget skadelöst mot alla anspråk, kostnader samt förluster eller skador åsamkat Företaget till följd av att Klienten (eller Provtagaren) skickar Företaget prov som inte erhålls på lagligt sätt.

5.7 Företaget råder å det starkaste Klienten att söka fristående juridisk rådgivning angående rätten att erhålla prov av biologiskt material från andra personer än dem själva.

5.8 Företaget gör ingen framställan av att Klienten är juridiskt tillåten att ta, erhålla eller kräva biologiska prov för analys.

5.9 Klienten ser till att all information som ges till Företaget i syftet att beställa Tjänsten är korrekt och att alla kredit- eller bankkort som används för att betala för Tjänsten ägs av dem (eller att de har ägarens tillstånd att använda det för att betala för Tjänsten) och att det finns tillräckligt med pengar eller kredit för att betala för Tjänstens kostnad. Företaget förbehåller sig rätten att uppta validering för dessa kort innan det accepterar beställningen av Tjänsten.

5.10 Klienten garanterar att de har rätt att delge Företaget all information och data och skall hålla Företaget skadeslöst mot alla anspråk på förfalskning av information eller data, konfidentialitetsbrott, eller misslyckande att följa de skyddslagar som tredje part framtagit.

5.11 Det är Klientens ansvar att framföra eller försäkra att personer som testas framlägger all erfordrad identifiering (om så begärt) och alla material eller prov till Företaget samt att alla blanketter och dokument som tillhandahållits och fordrats utav Företaget är korrekt och fullständigt ifyllda. Att misslyckas med att göra detta kan resultera i en försening i utgivandet av testresultat, eller felaktigheter i testresultaten. Detta kan påverka evidensvärdet i testresultaten, och under sådana omständigheter kan Företaget inte hållas ansvarigt för förseningar eller felaktigheter. Företaget skall inte hållas ansvarigt för något misslyckande i att delge riktiga eller kompletta testresultat på grund av otillräckliga, ofullständiga prov eller prov av dålig kvalitet. All vidare testning kan komma att inkludera tilläggsavgifter.

5.12 Klienten är ansvarig för att se till att den Behörige Personen är medveten om behovet av konfidentialitet och att de inte släpper rapportens material till någon annan än de som auktoriserats av de testade personerna. Se också klausul 4.11 ovan.

5.13 Klienten får bara gå i kontrakt med Företaget om hen är villig att ingå i dessa villkor.

5.14 Kunden ansvarar på egen bekostnad för att säkerställa att prover levereras i rätt tid och på ett säkert sätt till våra lokaler för Service. Därför samtycker kunden till att bära alla kostnader relaterade till inlämning av prover, inklusive fraktkostnader, kuriravgifter och andra utgifter, såvida inte annat uttryckligen anges av företaget. Företaget ansvarar inte för förseningar, förlust, skada eller icke-mottagande av prover som skickas av kunden, oavsett vilken posttjänst som valts, inklusive kurir. Om prover inte anländer till våra lokaler kan kunden begära ett nytt kit till normal kostnad, och alla andra tillhörande kostnader förblir kundens ansvar.

6. Kostnad för Tjänster

6.1 Priset för Företagets Tjänsters är det som bestämts av Företaget och eventuellt senare justerats, och som finns i Företagets uppdaterade prislistor. Företagets prislista finns tillgängligt på hemsidan eller på begäran.

6.2 Expresstjänsten är en tilläggskostnad, som tillkommer utöver kostnaden för Standardtestet, för att täcka kostnaden som ingår i att erbjuda resultaten tidigare än vad som är normalt.

7. Betalning och avbrytningar

7.1 Företaget kommer inte att acceptera en Beställning från Klienten förrän det fått en komplett betalning.

7.2 Återbetalning sker ej: Alla köp är bindande.

7.3 Om en Klient önskar att avbryta en beställd Tjänst innan leverans och/eller hantering kommer tillkommer en administrationsavgift (Appendix 4).

7.4 Betalning kan göras via kreditkort, banköverföring eller postanvisning. För kreditkortsbetalning ska kreditkortskostnader hanteras av Företaget. För alla andra betalningsmetoder är Klienten ansvarig för de extra kostnader som kan tillkomma i pengatransaktionen. Betalningen erhållen av Företaget måste vara det kompletta priset angivet enligt Prislistan och summan av andra tillagda kostnader, innan Företaget börjar handlägga Tjänsten.

7.5 Klienten har tre månader på sig att skicka tillbaka prov till Företaget från det att Tjänsten beställts. Om Klienten misslyckas med att skicka proven inom denna tidsram kommer ärendet att stängas. Företaget tar en återaktiveringskostnad för att öppna upp ärendet samt för handläggning av skickade prov.

8. Tid och leverans

Datum som anges av Företaget för avslutandet av analys och rapportering av testresultat är endast en vägledning, och kan inte anses som avtalad tid. Företaget kan inte hållas ansvarigt av Klienten för någon förlust eller skada som direkt eller indirekt är orsakad av en försening. Tredje parter kan försena leverans av produkter eller tjänster. Företaget skall inte hållas ansvarigt för någon försening i leverans av Tjänster, och tid ska inte vara av största vikt.

9. Övriga Ärenden

9.1  Risk i och till några prover eller exemplar som delges av Klienten (eller Provtagare) skall förbli med Klienten. All relationsbestämning i och till något testresultat eller liknande skall förbli med Företaget tills fullständig betalning mottagits av Företaget från Klienten.

9.2 Företaget förbehåller sig rätten att förstöra alla övriga DNA-prov (inkluderat extraherade prov) som erhållts från testpersoner tre månader från det att den Behörige Personen erhållt rapport om testresultat.

9.3 Äganderätten av copyright av all litteratur, dokumentation, rapporter m.m.,  tagits fram av Företaget, förblir Företagets egendom.

10. Jurisdiktion och kontaktuppgifter

Avtalet mellan Företaget och Klienten, som bevisat av dessa villkor, omfattas av lagar och domstolar i USA och ska ha exklusiv behörighet i ärenden gällande anspråk eller tvister som uppstår från avtalet.

APPENDIX

1. Extra Provtagningskit (minimikostnad)

2. Omprovtagning vid kontaminerade prov
* Täcker maximalt omprovtagning för två personer med orala tops. (För icke-standardprovtagning var vänlig kontakta oss för prisuppgifter)
* Provtagningskit EJ inkluderat

3. Återaktiveringsavgift/ Arkiverade fall

4. Makulering av order innan artikel skickats

5. UK Residents – Human Tissue Act

It is an offence under section 45 of the Human Tissue Act to have any bodily material with intent to analyse the DNA in it without qualifying consent, subject to certain exceptions. This offence applies to the whole of the UK.

6. Tillägg/Ändringar av information tillhandahållen av Klienten

Reg. Office: General Genetics Corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.