Bakgrund: Att testa barn och trolig fader

Kort om genetiken

För att vi ska kunna bekräfta faderskapet behöver vi ett prov från barnet och ett från den troliga fadern. Föräldrar ger vidare hälften av sitt genetiska material (DNA) till sin avkomma. DNA är samlat i våra kromosomer som är ordnade i par; ena kromosomen har ärvts ifrån modern medan den andra kromosomen ärvts ifrån fadern. Totalt har vi 23 kromosompar, dvs totalt 46 kromosomer; 23 som ärvts från modern och 23 som ärvts från fadern. I ett DNA-test jämförs specifika områden i DNA, s.k. markörer,  mellan barnet och den testade mannen för att se om hälften av barnets markörer stämmer överens med hälften av faderns och på så sätt bekräfta om mannen är den biologiska fadern till barnet eller inte.

I labbet

EasyDNA testar 21 genetiska markörer som jämförs mellan fadern och barnet. När proven från fadern och barnet anlänt till vårt laboratorium, extraheras DNA från dessa prov och de 21 markörerna utvinns. Vi använder oss sedan av en teknik som kallas sekvensering för att “läsa av” hur DNA ser ut i dessa 21 markörer, varpå barnets genetiska profil i dessa markörer kan jämföras med den testade mannens profil.

Hur du tolkar dina resultat

Dina DNA-resultat kommer presenteras som något utav följande alternativ:

  • Det första möjliga resultatet är en exklusion av faderskap; Den testade mannen är inte barnets biologiska fader och utesluts som fader. I detta fall är sannolikheten för faderskap 0% och resultatet är 100% säkert.
    Klicka här för att se en exempelrapport(PDF) på en exklusion*.
  • Ett annat möjligt resultat är inklusion; detta resultat betyder att den testade mannen är barnets biologiska far, dvs faderskap kan inte uteslutas. Sannolikheten för att den testade mannen är den biologiska fadern i detta fall är 99.99%.
    Klicka här för att se en exempelrapport(PDF) på en inklusion*.

*Exempelrapporterna ovan är “moderlösa”, dvs faderskapstesten har utförts utan moderns prov. EasyDNA rekommenderar att även inkludera moderns prov om möjligt, då detta kan hjälpa oss att öka sannolikheten ytterligare och ge än mer exakta resultat.

I din rapport kan du hitta en tabell där de 21 genetiska markörerna som testats finns representerade**. Det finns två kolumner: En kolumn för faderns markörer och en kolumn för barnets markörer. Ibland kan en tredje kolumn inkluderas om även modern har testats. För att den testade mannen ska inkluderas som biologisk fader till barnet måste det finnas en match i varje genetisk markör mellan barnet och fadern. Om dina resultat visar att två eller fler markörer inte matchar mellan mannen och barnets profil betyder det att mannen inte är den biologiska fadern till barnet. Det finns sällsynta undantag: Det har funnits fall då alla markörer mellan man och barn matchar förutom en, trots att mannen är den biologiska fadern till barnet. I dessa fall behöver vi även testa modern för att kunna ge mer exakta resultat. Vi ger dock aldrig ut resultat med en sannolikhet lägre än 99.9%.

**Den 21a genetiska markören används för att bestämma könet på individen som testas. Detta är en extra försiktighetsåtgärd och är viktigt för att vara säker på att det inte skett en förväxling mellan prov; Ibland händer det att kunder av misstag till exempel placerat moderns prov i faderns kuvert eller tvärtom. Detta gör att vi med säkerhet kan veta om det är manligt eller kvinnligt DNA som extraherats ur provet vi fått. 

EasyDNA rekommenderar att även inkludera moderns prov om möjligt, då detta kan hjälpa oss att öka sannolikheten ytterligare och ge än mer exakta resultat.

Tveka inte att kontakta vår kundjänst om du har frågor eller behöver hjälp med att tolka dina resultat!

Vad är CPI?

Analysen i ett faderskapstest innefattar komplexa statistiska analyser.

För varje testad markör beräknas ett så kallat Paternity Index (PI) med hjälp av en avancerad matematisk algoritm. Beräknat PI för varje markör används sedan för att beräkna CPI (the Combined Paternity Index). Detta tal ger en indikation på hur mycket mer troligt det är att den testade mannen är barnets biologiska fader jämfört med en slumpmässigt vald man i den generella populationen. CPI används för att beräkna den slutgiltiga sannolikheten för faderskapet (se POP nedan). Dessa avancerade beräkningar gör att vi med stor säkerhet (minst 99.99%) kommer kunna bestämma huruvida den testade mannen är barnets biologiska far eller ej.

Vad är POP?

POP, eller Probability of Paternity, är sannolikheten utryckt i procent för att den testade mannen är barnets biologiska far. POP kommer uttryckas som något utav följande alternativ:

    • En 99.99% sannolikhet att den testade mannen är den biologiska fadern till barnet
    • 0% sannolikhet att den testade mannen är den biologiska fadern till barnet

Är fäderna nära släkt?

I de fall där de troliga fäderna är bröder, kommer deras genetiska profiler att vara delvis till mycket lika. Om du misstänker att de troliga fäderna är bröder rekomminderar vi att skicka prov från båda de troliga fäderna.

Ett exempel

Låt oss säga att vi nu ska jämföra de genetiska profilerna för ett barn och en trolig fader. Vi börjar med att jämföra profilerna för en utav de 20 genetiska markörerna vi tagit fram*. I varje markör finns två tal respresenterade; vi kallar dessa tal alleler, en allel som ärvts från modern och en som ärvts från fadern. Vi ser att i barnets kolumn är markören representerad med allelerna 12 och 16 (kom ihåg: ena ärvd från modern och den andra ärvd från fadern). När vi analyserar faderns profil för samma markör ser vi att talen representerade är 16 och 8. Därmed kan vi säga att barnet har ärvt den ena allelen ifrån fadern, den allel som är respresenterad med siffran 16. Barnets andra allel, respresenterad som 12, har alltså ärvts ifrån modern. Denna jämförelse görs för alla de 20 markörer som testas*. Om profilerna inte matchar i någon av markörerna, kan vi exkludera den testade mannen som fader.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.